Shefi Yishai , Yehudit Tamir ,  Moti Dichne & Ya'akov Banai. 
Words by: Anda Amir Pinkerfeld     Music by: Shefi yishai
Click for The album's lyrics